Editor in Chief:

Pritasari Palupiningsih Google Scholar ID: MXupggIAAAAJ Sekolah Tinggi Teknik PLN

Editorial Board:

1. Albert Gifson Hutadjulu Google Scholar ID:MXupggIAAAAJ Sekolah Tinggi Teknik PLN

2. Dicki Dian Purnama, Google Scholar ID:MXupggIAAAAJ Sekolah Tinggi Teknik PLN

3. Muhammad Sofyan Google Scholar ID: 57203090475 Sekolah Tinggi Teknik PLN

4. Hengki Sikumbang, Scopus ID: 57204728450 Sekolah Tinggi Teknik PLN